Skip to content

شرح وظایف دفتر برنامه ریزی درسی و نظارت آموزشی دانشگاه

 • بازنگری، حذف، ادغام، جایگزینی و تغییر دروس رشته‎های موجود و نیز در صورت نیاز تغییر نام برخی رشته‎ها در چارچوب آیین نامه‎های آموزشی دوره‎های تحصیلی مصوب شورای عالی برنامه‎ریزی
 • بررسی کیفیت آموزشی به منظور ارزیابی علل رشد یا افت تحصیلی دانشجویان
 • بررسی و اظهارنظر در نحوه تنظیم برنامه‌های درسی دانشکده‌ها و مؤسسات وابسته به دانشگاه
 • نظارت بر محتوای دروس ارائه شده توسط اعضای هیأت علمی به دانشجویان
 • همکاری در برگزاری کارگاه‌های آموزشی تدوین طرح درس و بهبود کیفیت تدریس
 • ایجاد بانک اطلاعاتی طرح درس‌ها و طرح دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی دانشگاه
 • بررسی طرح درس‌ها و ارائه بازخورد جهت اصلاح اشکالات موجود
 • نظارت بر اجرای برنامه‌های درسی و ارزشیابی
 • نظارت بر تدوین برنامه‌های درسی در سطح گروه‌‎های آموزشی
 • همکاری با سایر دانشگاه‌ها در خصوص برنامه‌ریزی درسی
 • برگزاری جلسات شورای برنامه‌ریزی درسی
 • به روز رسانی سایت اداره برنامه‌ریزی درسی دانشگاه
 • نظارت و در صورت لزوم مشارکت در ایجاد هر گونه تغییر در برنامه‌های درسی رشته‌های مختلف
 • نظارت بر تدوین مقررات و برنامه‌های درسی رشته‌های مختلف
 • ارتقای دانش برنامه‌ریزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه
Scroll To Top