Skip to content

با صدور دستورالعملی؛ دانشجویان دکتری می‌توانند در نیمسال آخر حداکثر ۱۲ واحد درسی اخذ کنند

با صدور دستورالعملی؛ دانشجویان دکتری می‌توانند در نیمسال آخر حداکثر ۱۲ واحد درسی اخذ کنند.

ادامه خبر

Scroll To Top